Деца в конфликт със закона

1 / 13

Какво е закон?

Законът е нормативен акт, приет от народното събрание на Република България. Той съдържа общи правила за поведение, насочени към всички хора, които са задължителни за тях.
Важно е да знаеш, че всички граждани на една страна са длъжни да спазват нейните закони, независимо на каква възраст са. Поради това, че децата до 18 години все още на са достигнали зряла възраст, както и поради това, че са по-способни да се учат и да се променят, те имат право на специално отношение. Това специално отношение представлява отделен дял в Закона, наречен правосъдие за деца. Правосъдието за деца обхваща: деца в конфликт със закона (децата, които са заподозрени, обвинени или признати за виновни в нарушаване на закона), деца, които са жертви или свидетели на престъпления, както и деца, които могат да бъдат в контакт с правосъдната система по друга причина, например задържане под стража, защита,развод на родители или наследство. Правосъдието за деца работи в най-добрия интерес на всички деца, които влизат в контакт с органите на правосъдието и свързаните с него системи.

2 / 13

Конвенцията на ООН

Конвенцията на ООН е международен документ за правата на детето. Той въвежда редица норми, които трябва да се спазват. Държавата е длъжна да осигури на всяко дете права по Конвенцията независимо дали детето е заподозряно, обвинено или признато за виновно в нарушаване на закона.
Специалистите, които работят с деца, трябва да гарантират, че са спазени всички права на детето, в това число и когато детето е заподозряно, обвинено или признато за виновно в нарушаване на закона. Държавата трябва да осигури на детето възможност да бъде изслушвано. В България децата носят различна наказателна отговорност в зависимост не само от извършеното противообществено деяние, но и в зависимост от това дали са между 14 и 16 години или между 16 и 18 години. Малолетните деца под 14 години не носят наказателна отговорност.
Ако си извършил/а нарушение на закона трябва да знаеш, че има два закона, с които ще ти се потърси отговорност. Това са Законът за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Наказателният кодекс. Нарушаване на правилата на наказателния закон е престъпление, за което съдът може да наложи наказание.

3 / 13

Какво е престъпление?

Престъплението е деяние, което е незаконно и за това се наказва от държавата. В правен смисъл престъплението е действие, което застрашава или уврежда човека, правата на гражданите, собствеността, закона или други интереси, защитени от правото. То е нарушение на Наказателния кодекс и подлежи на наказателно преследване.
С тези закони органите, които разследват престъпленията си служат. По закон е създадена Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

4 / 13

Тази комисия разглежда случаите, когато:

1. Малолетни на възраст от 8 до 14 години са извършили противообществени прояви;
2. Непълнолетни на възраст от 14 до 18 години са извършили противообществени прояви, както и когато непълнолетни, извършили престъпления, са освободени от наказателна отговорност;
3. Непълнолетни са извършили деяния, за които по друг нормативен акт се предвижда налагане на възпитателна мярка по този закон. Местните комисии разглеждат възпитателни дела за противообществени прояви, извършени от малолетни или непълнолетни, и престъпления, извършени от непълнолетни, освободени от наказателна отговорност от Наказателния кодекс.
В случаите, когато непълнолетно дете извърши престъпление българският наказателен кодекс предвижда особени правила за разглеждане на делата. На първо място по делата за престъпления, извършени от непълнолетни, досъдебното производство се провежда от определени разследващи органи със специална подготовка. Когато в досъдебното производство е необходимо детето да бъде разпитано или предстои явяването му в съда, винаги детето, неговия родител или адвокат може да поискат разпита му да бъде извършен в „синя стая“. Ако си нарушил закона е нужно да знаеш че с теб ще работят специалисти от „Отдел за закрила на детето“, съда и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Работата на тази комисия е да разгледа какво е деянието, което си извършил/а и ако реши че си извършил/а това, в което те уличават да ти наложи възпитателни мерки по закон.

5 / 13

Закон за закрила на детето.

Друг нормативен акт, който засяга пряко децата в контакт със закона, е Закон за закрила на детето.
Ако съществува опасност за развитието на детето – физическо, умствено, нравствено или социално – защита на неговите права се прилага по Закона за закрила на детето. Ако обаче поведението на детето се отклонява от общоприетите правила за поведение, спрямо него може да бъде наложена възпитателна мярка по реда на Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

6 / 13

Какви наказания могат да бъдат налагани на деца?

В правомощията на комисиите за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни е да налагат възпитателни мерки. На едно дете може да се наложат повече от една от тези мерки, като не е задължително то да се води на отчет в детска педагогическа стая. Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни могат да налагат следните възпитателни мерки:
1. предупреждение;
2. задължаване да се извини на пострадалия;
3. задължаване да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване на отклоненията в поведението;
4. поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, със задължение за полагане на засилени грижи;
5. поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател;
6. забрана на непълнолетния да посещава определени места и заведения;
7. забрана на непълнолетния да се среща и да установява контакти с определени лица;
8. забрана на непълнолетния да напуска настоящия си адрес;
9. задължаване на непълнолетния да отстрани със свой труд причинената вреда, ако това е в неговите възможности;
10. задължаване на непълнолетния да извърши определена работа в полза на обществото;
11. настаняване в социално-педагогически интернат;
12. предупреждаване за настаняване във възпитателно училище-интернат с изпитателен срок до 6 месеца;
13. настаняване във възпитателно училище-интернат. Комисията с оглед характера на деянието и поведението на малолетния или на непълнолетния може да наложи повече от една от възпитателните мерки изброени по-горе, с изключение на случаите, когато налага настаняване в социално-педагогически интернат или настаняване във възпитателно училище-интернат. Съвет: Родителите ти и ти имате право да бъдете информирани незабавно за насрочено възпитателно дело, което се провежда един месец след насрочването.
На делото присъстваш ти, родителите/настойниците ти или друг законен представител.

7 / 13

Непълнолетните извършители

За непълнолетните извършители на престъпления са предвиждат и следните мерки за неотклонение:
1.надзор на родителите или на попечителя;
2.надзор на администрацията на възпитателното заведение, в което непълнолетният е настанен; 3. надзор на инспектора при детска педагогическа стая или на член на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;
4.задържане под стража;
Мярката за неотклонение задържане под стража се взема в изключителни случаи за тежки престъпления.
Непълнолетните до навършване на пълнолетие изтърпяват наказанието лишаване от свобода в поправителен дом. След навършване на пълнолетие те се преместват в затвор или в затворническо общежитие. За довършване на тяхното образование или квалификация по предложение на педагогическия съвет с разрешение на прокурора те могат да бъдат оставени в поправителния дом до навършване на двадесет години. Когато отложи изпълнението на наказанието спрямо непълнолетния, съдът уведомява съответната местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за организиране на необходимите възпитателни грижи .
Колкото и да не ни се иска, има деца, които се сблъскват с правосъдната система. И тук не става дума само за тези, които с действията си са нарушили закона или по един или друг начин са застрашили нормите на обществото, а и за децата, които са станали жертва или свидетели на престъпление, или пък е необходимо участието им в граждански дела, например при развод на родителите за определяне на родителски права.

8 / 13

Какво означава детско правосъдие?

Това е правосъдие, което е съобразено с интересите на детето – достъпно, съобразено с възрастта на детето, бързо, даващо необходимата грижа, приспособено и насочено към потребностите и правата на детето, включително правото на справедлив процес, на участие и разбиране на производството, на зачитане на личния и семейния живот и на личната неприкосновеност и достойнство.

9 / 13

Възпитателните мерки

Възпитателните мерки по закон могат да бъдат:
• предупреждение;
• да те задължи да участваш в консултации, обучения и програми за коригиране на поведението ти;
• забрана да посещаваш определени места и заведения;
• задължаване да извършиш определена работа в полза на обществото;
• да те постави под възпитателен надзор на родителите;
• да те постави под възпитателен надзор на обществен възпитател;
• да ти забрани да напускаш адреса, на който живееш;
• да те настанят във възпитателно училище-интернат;
След като специалисти работещи в тази комисия преценят колко сериозно е извършеното престъпление, може да ти наложи повече от една от тези възпитателни мерки.

10 / 13

Експерт от комисията

Експерт от комисията се заема с твоя случай, като съставя доклад, в който описва твоята семейна и приятелска среда, твоето образование и други важни обстоятелства около теб. След това се насрочва дата за разглеждане на твоя случай, като се съобщава за това на твоите родители и на отдела „Закрила на детето“. При разглеждане на възпитателното дело твоето присъствие, както и присъствието на родителите/настойниците ти е задължително. По време на възпитателното дело твоите права може да се защитават от адвокат или доверен представител.
• Довереният представител е човек, който ти можеш да избереш от Комисията. Няма значение той каква професия има, важното е ти да му имаш доверие, че ще защити твоите интереси пред комисията.
Това лице може да бъде твой роднина, приятел, учител или др. Ти трябва внимателно да подбереш кой ще бъде този човек, за да може той да те защити по обективен начин.
• Ако избереш да те защитава пред комисията трябва да знаеш че той е лице с юридическо образование и опит при воденето на дела и следва да защити твоите интереси.
Когато нямаш назначен нито адвокат, нито доверен представител твоите интереси ще се защитават от представител на отдел „Закрила на детето“.
В залата, където се провежда възпитателното дело други лица, освен посочените по-горе няма да бъдат допуснати. Ако председателят на комисията прецени че е в твой интерес може да покани и други специалисти- педагог, психиатър, училищен психолог и др.

11 / 13

Правата ти при разглеждане на възпитателното дело

По горе ти обяснихме част от правата, които имаш като: да се запознаеш с докладите по делото, да определиш свой защитник, на делото да присъстват възрастни, които биха те защитили. Друго твое право е да не бъдеш приеман за виновен, докато не приключи делото и комисията не вземе решение.
Твое право е да дадеш обяснения, ако желаеш. Не може да бъдеш принуждаван/а да даваш обяснения и да се признаваш за виновен. Можеш да задаваш въпроси на хората, които са изготвили докладите, на пострадалия и на неговите свидетели. Имаш право да изразиш своето окончателно отношение към деянието, преди да бъде взето решението от комисията.
Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни може да вземе решение, с което:
• предлага на районния съд да наложи мярка за настаняване във възпитателно училище-интернат;
• предава материалите на прокурора, когато смята че извършеното деяние е престъпление;
• прекратява възпитателното дело, когато установи че не си извършил противообществена проява;
Комисията изготвя решението в писмен вид и го обявява на самото заседание. В 14-дневен срок ти, твоите родители/настойници или лицата, които защитават твоите права може да го обжалвате пред районния съд.
Ако обжалвате решението на комисията районият съд ще образува дело, в което ще призове теб, родителите/настойниците ти, лицата, които защитават правата ти и председателя на комисията постановил решението. Съдът може да събира нови доказателства, а ти отново ще трябва да дадеш своите показания. В 3-дневен срок съда ще проинесе своето решение, в което може да потвърди или отхвърли решението на комисията, както може и да ти наложи друга възпитателна мярка.

12 / 13

Ако си извършил престъпление, какви са твоите права в наказателния процес.

Малолетни са децата, които все още не са навършили 14 години. Непълнолетни са децата от 14 до 18 години. Пълнолетни са лицата над 18 години.
По закон, след навършване на 14 годишна възраст децата вече носят наказателна отговорност. Малолетните не носят наказателна отговорност.
Ако си обвинен в извършване на престъпление имаш право на защита. Това означава че трябва да ти бъде осигурен защитник-адвокат. Участието на адвокат в наказателото производство е задължително, когато обвиняемият е непълнолетен.
Съда, прокурора и разследващите по закон са задължени да ти разяснят:
• в какво престъпление си обвиняем;
• да се запознаеш с информацията по делото;
• че имаш право да не дадеш обяснения по обвинението;
• да представиш доказателства за своята защита;
Повечето от тези права ще се осъществят от твоя защитник-адвокат.

13 / 13

Ако си свидетел на престъпление

Може да ти се наложи да участваш в наказатено дело не като обвиняем, а като свидетел на престъпление. Твоите свидетелски показания са много важни за доказателствата, които се събират. За това, ако си станал свидетел на престъпление ще се наложи да бъдеш разпитан за това, което си видял.
Ако си малолетен/под 14г./ разпитът се извършва в присъствието на педагог или психолог, а може и в присъствието на родителите/настойниците. Ако си непълнолетен/от 14 до 18г/ ще те разпитат в присъствието на горепосочените лица, но само, ако съдът намери това за необходимо.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13