Политика за поверителност

Ние от Фондация "Джендър алтернативи" сме ангажирани да защитаваме Вашите лични данни. Препоръчваме Ви да се запознаете с настоящата политика за поверителност, която ще Ви даде информация как и какви лични данни обработваме във Фондация "Джендър алтернативи" като част от нашата дейност. Настоящият документ описва политиката на Фондация "Джендър алтернативи" във връзка с получаването и обработването на информация за потребителите.
Какво е GDPR?
Общият регламент за защита на данните (GDPR) е приет през 2016 г., но влиза в сила на 25 май 2018. Регламентът има за цел да уеднакви и актуализира съществуващите регулации за защита на личните данни в целия Европейски съюз, като целта е да се промени начинът, по който организации оперират с тях. След 25 май 2018, всички граждани на ЕС ще имат пълен контрол над данните, които предоставят на различните организации. GDPR защитава правата за поверителност на данните на всеки човек, който е в ЕС, без значение дали информацията се обработва в рамките на Европейския съюз или извън него.
Какви лични данни събираме и как обработваме Вашите лични данни?
Фондация "Джендър алтернативи" e организация с нестопанска цел и администратор на лични данни по отношение на изпратените от Вас и обработвани от нас данни. Когато се свързвате с нашия екип при попълване на онлайн или офлайн форма за регистрация, формуляр за кандидатстване или обучение, участие в срещи и работни пътувания и други, ние обработваме информацията, включително лични данни, които сте ни предоставили, сред които данни: Вашето име, фамилия, телефон, електронен адрес, организация и друга информация, която сте включили. Ние не събираме потенциално чувствителна лична информация за расов или етнически произход, религия, членство в синдикати, сексуална ориентация, здраве и др. Ние можем също да обработваме Ваши лични данни и на основание легитимен интерес, когато това е необходимо, за да упражним или защитим законните си права. Фондация "Джендър алтернативи" обработва Вашите лични данни в съответствие с приложимото законодателство.
Защо събираме и обработваме Вашите лични данни?
Ние получаваме Ваши лични данни, когато попълвате някоя от формите за регистрация на сайта ни или офлайн формуляр за кандидатстване за финансиране или участие в конференции, срещи, обучения, кампании, обмяна на посещения, месечния бюлетин на фондацията и други. Фондация "Джендър алтернативи" събира, използва и обработва горепосочената информация за следните цели, предвидени в настоящата политика: • при цели, свързани с изпълнение на проекти, обучения, съвместни дейности, работни посещения, предоставяне на информация и други; • определени цели, за които Вие сте дали своето изрично съгласие; • цели, необходими за изпълнението на законови задължения на фондацията.
Колко време съхраняваме вашите лични данни?
При съхранението на данни, прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.
Регистрационни данни (име, фамилия, имейл адрес, организация), информация за извършването на регистрацията и съгласяването с условията (дата, час, IP адрес), абонамент за бюлетина съхраняваме до прекратяване на абонамента от Ваша страна. Автобиографии, файлове, проектни предложения, попълнени формуляри или други документи и информация до 3 години или докато заявите писмено желанието си да ги изтрием.
Вашите права като субекти на данните, начин на упражняването им и защита
Всяко физическо лице има следните права по отношение на личните му данни, обработвани от Фондация „Джендър алтернативи:
1. право на информация;
2. право на достъп до личните му данни;
3. право на коригиране;
4. право на изтриване;
5. право на ограничаване на обработването;
6. право на преносимост на данните;
7. право на възражение срещу обработване на личните му данни.
Фондация „Джендър алтернативи” не взема решения, основаващи се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране на субекти на данни. Правото на субектите на данни на информация се осъществява посредством предоставената в този документ кратка, разбираема и лесно достъпна информация, която се отнася до обработването. Допълнителна информация, свързана с обработването на личните Ви данни, която се дължи съгласно действащата нормативна уредба, можете да получите в качеството си на субект на данните чрез подаване на електронно заявление на електронния адрес на Фондация „Джендър алтернативи” office@genderalternatives.org .
Правата на субектите на данни се тълкуват в смисъла, вложен в разпоредбите на Глава Трета от (Регламент (ЕС) 2016/679).
В случай на оплакване във връзка с упражняването на посочените права, субектът на данни има право да иска преразглеждане на случая му, а при отказ за преразглеждане - да подаде жалба до надзорния орган – Комисията за защита на личните данни.