Правата на детето

post-ads

ПРАВО НА ЗАЩИТА ОТ ВСИЧКИ ФОРМИ НА НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ПРАВО НА РАВНИ ПРАВА НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

post-ads

ПРАВО ЗА ЗДРАВЕ И ЗДРАВНИ УСЛУГИ (ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ)

post-ads
post-ads

ПРАВО НА ИГРА, ПОЧИВКА, КУЛТУРНА И ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ

post-ads

ПРАВО НА ЗАЩИТА ОТ УПОТРЕБА НА ПСИХОТРОПНИ ВЕЩЕСТВА

ПРАВО НА ЗАЩИТА ОТ СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

post-ads

ПРАВО НА ЗАЩИТА ОТ ТРАФИК

post-ads
post-ads

ПРАВО НА ЗАЩИТА ВЪВ ВРЕМЕ НА ВОЙНА И ВОЕННИ КОНФЛИКТИ


Твоите права са гарантирани от Закона за закрила на детето, който защитава твоята личност и издига твоите интереси над всичко.

Закрилата на детето се основава на следните принципи:
1. зачитане и уважение на личността на детето;
2. отглеждане на детето в семейна среда;
3. осигуряване по най-добър начин на интересите на детето;
4. специална закрила на дете в риск или с изявени дарби;
5. насърчаване на доброволното участие в дейностите по закрилата на детето;
6. подбор на лицата, пряко ангажирани в дейностите по закрила на детето, съобразно техните личностни и социални качества и грижа за тяхната професионална квалификация;
7. временен характер на ограничителните мерки;
8. контрол по ефективността на предприетите мерки.

Закрилата на детето се осъществява чрез:
1. Държавна агенция за закрила на детето;
2. общински служби за социално подпомагане.

Право на закрила
1. Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие и на защита на неговите права и интереси.
2. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, имуществено състояние, религия, образование и убеждения.
Закрила срещу насилие
1. Всяко дете има право на закрила срещу въвличане в дейности, неблагоприятни за неговото физическо, психическо, нравствено и образователно развитие.
2. Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие и форми на въздействие, противоречащи на неговите интереси.
3. Всяко дете има право на закрила срещу използване за просия, проституция, разпространяване на порнографски материали и получаване на неправомерни материални доходи, както и срещу сексуално насилие.
4. Всяко дете има право на закрила срещу въвличане в политически, религиозни и синдикални дейности.

Право на изразяване
1. Всяко дете има право свободно да изразява мнение по всички въпроси от негов интерес. То може да търси съдействие от органите и лицата, на които е възложена закрилата му по този закон.